மேம்பட்ட தேடல்

Terms And Conditions


1.Termeni

Prin accesarea acestui site web, sunte?i de acord s? respecta?i ace?ti Termeni ?i condi?ii de utilizare a site-ului web, toate legile ?i reglement?rile aplicabile ?i sunte?i de acord c? sunte?i responsabil pentru respectarea oric?ror legi locale aplicabile. Dac? nu sunte?i de acord cu niciunul dintre ace?ti termeni, vi se interzice utilizarea sau accesarea acestui site. Materialele con?inute pe acest site web sunt protejate de legile aplicabile privind drepturile de autor ?i m?rcile comerciale.

2. Licen?? de utilizator

 1.Se acord? permisiunea de a desc?rca temporar o copie a materialelor (informa?ii sau software) de pe site-ul web WaGrupuri.com numai pentru vizionare personal?, necomercial?, tranzitorie. Aceasta este acordarea unei licen?e, nu un transfer de proprietate, iar în baza acestei licen?e nu pute?i:

  • modifica sau copia materialele;
  • utiliza?i materialele în orice scop comercial sau pentru orice afi?are public? (comercial? sau necomercial?);
  • încercarea de a decompila sau a face inginerie invers? a oric?rui software con?inut pe site-ul web WaGrupuri.com;
  • elimina orice drepturi de autor sau alte nota?ii de proprietate din Materiale; SAU
  • transfera?i materialele unei alte persoane sau „oglindi?i” materialele pe orice alt server.

2. Aceast? licen?? se va rezilia automat dac? înc?lca?i oricare dintre aceste restric?ii ?i poate fi reziliat? de WaGrupuri.com în orice moment. La încetarea vizionarii de c?tre dumneavoastr? a acestor materiale sau la încetarea acestei licen?e, trebuie s? distruge?i orice materiale desc?rcate în posesia dumneavoastr?, fie în form? electronic? sau tip?rit?.

3. Limit?ri

În niciun caz WaGrupuri.com sau furnizorii s?i nu vor fi r?spunz?tori pentru orice daune (inclusiv, f?r? limitare, daune pentru pierderea de date sau profit, sau din cauza întreruperii activit??ii) care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe WaGrupuri. com, chiar dac? WaGrupuri.com sau reprezentantul autorizat al WaGrupuri.com a fost informat verbal sau în scris despre posibilitatea unei astfel de daune. Unele jurisdic?ii nu permit limit?ri ale garan?iilor implicite sau limit?ri ale r?spunderii pentru daune consecutive sau incidentale, este posibil ca astfel de limit?ri s? nu se aplice în cazul dumneavoastr?.

4. Revizuiri ?i Errata

Materialele care apar pe site-ul web WaGrupuri.com pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. WaGrupuri.com nu garanteaz? c? niciunul dintre materialele de pe site-ul s?u web este exact, complet sau actual. WaGrupuri.com poate face modific?ri materialelor con?inute pe site-ul s?u în orice moment, f?r? notificare. WaGrupuri.com, îns?, nu se angajeaz? s? actualizeze materialele.

5. Leg?turi

WaGrupuri.com nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul s?u de Internet ?i nu este responsabil pentru con?inutul niciunui astfel de site-uri legate. Includerea oric?rui link nu implic? aprobarea site-ului de c?tre WaGrupuri.com. Utilizarea de c?tre dvs. a unor astfel de site-uri web conectate este pe propriul risc.

6. Modific?ri ale condi?iilor de utilizare a site-ului

WaGrupuri.com poate revizui ace?ti termeni de utilizare pentru site-ul s?u web în orice moment, f?r? notificare. Prin utilizarea acestui site web, sunte?i de acord s? respecta?i versiunea actual? a acestor Termeni ?i Condi?ii de utilizare.

Termeni ?i condi?ii generale aplicabile utiliz?rii unui site web.

TOS actualizat la 7 iulie 2023

Declinare a r?spunderii: Nu suntem afilia?i cu WhatsApp ?i, de asemenea, nu g?zduim niciunul dintre linkurile grupurilor lor WhatsApp ?i toate drepturile sunt rezervate proprietarilor grupului respectiv. Respect?m foarte mult drepturile WhatsApp ?i nu le vom ne supune niciodat?