மேம்பட்ட தேடல்

Privacy Policy


Politica de Confiden?ialitate

La Invite Links, accesibil de pe https://wagrupuri.com/, una dintre priorit??ile noastre principale este confiden?ialitatea vizitatorilor no?tri. Acest document de politic? de confiden?ialitate con?ine tipurile de informa?ii colectate ?i înregistrate prin link-uri de recomandare ?i modul în care le folosim.

Dac? ave?i întreb?ri suplimentare sau ave?i nevoie de mai multe informa?ii despre politica noastr? de confiden?ialitate, nu ezita?i s? ne contacta?i prin e-mail la AdBeeWings@gmail.com

Fi?iere jurnal

wagroups urmeaz? o procedur? standard de utilizare a fi?ierelor jurnal. Aceste fi?iere înregistreaz? vizitatorii atunci când viziteaz? site-uri web. Toate companiile de g?zduire fac acest lucru ?i face parte din analiza serviciilor de g?zduire. Informa?iile colectate de fi?ierele jurnal includ adrese IP (Internet Protocol), tipul de browser, furnizorul de servicii Internet (ISP), marcajul de dat? ?i or?, pagini de referin??/ie?ire ?i, eventual, num?rul de clicuri. Acestea nu sunt legate de nicio informa?ie de identificare personal?. Scopul informa?iilor este de a analiza tendin?ele, de a administra site-ul, de a urm?ri mi?carea utilizatorilor pe site ?i de a aduna informa?ii demografice.

Norme sulla privacy

È possibile consultare questo elenco per trovare l informativa sulla privacy per ciascuno dei partner pubblicitari di wagrupuri.
Gli ad server o le reti pubblicitarie di terze parti utilizzano tecnologie come cookie, JavaScript o Web Beacon utilizzati nei rispettivi annunci pubblicitari e collegamenti visualizzati su wagrupuri, che vengono inviati direttamente al browser degli utenti. Ricevono automaticamente il tuo indirizzo IP quando ciò si verifica. Queste tecnologie vengono utilizzate per misurare l efficacia delle loro campagne pubblicitarie e/o per personalizzare il contenuto pubblicitario che vedi sui siti web che visiti.

Tieni presente che Whatsapp Group Links List non ha accesso o controllo su questi cookie utilizzati da inserzionisti di terze parti.

Politicile de confiden?ialitate ale ter?ilor

Politica de confiden?ialitate a wagroups nu se aplic? altor agen?i de publicitate sau site-uri web. Prin urmare, v? sf?tuim s? consulta?i Politicile de confiden?ialitate respective ale acestor servere de anun?uri ter?e pentru informa?ii mai detaliate. Poate include practicile ?i instruc?iunile lor despre cum s? renun?a?i la anumite op?iuni. Pute?i g?si o list? complet? a acestor politici de confiden?ialitate ?i link-urile acestora aici: Link-uri privind politica de confiden?ialitate.

Pute?i alege s? dezactiva?i cookie-urile prin op?iunile browserului dvs. Pentru a cunoa?te informa?ii mai detaliate despre gestionarea cookie-urilor cu browsere web specifice, acestea pot fi g?site pe site-urile respective ale browserelor. Ce sunt cookie-urile?

Informa?ii pentru copii

O alt? parte a priorit??ii noastre este ad?ugarea protec?iei copiilor în timpul utiliz?rii internetului. Încuraj?m p?rin?ii ?i tutorii s? observe, s? participe ?i/sau s? monitorizeze ?i s?-?i ghideze activitatea online.
wagrupuri nu colecteaz? cu bun? ?tiin?? informa?ii de identificare personal? de la copiii sub 13 ani. Dac? crede?i c? copilul dumneavoastr? a furnizat acest tip de informa?ii pe site-ul nostru web, v? încuraj?m cu t?rie s? ne contacta?i imediat ?i vom face tot posibilul pentru a elimina prompt acele informa?ii din eviden?ele noastre.

Politica de confiden?ialitate numai online

Aceast? politic? de confiden?ialitate (creat? cu Generatorul de politici de confiden?ialitate GDPR) se aplic? numai activit??ilor noastre online ?i este valabil? pentru vizitatorii site-ului nostru în ceea ce prive?te informa?iile pe care le-au partajat ?i/sau le-au colectat în listele de conectare a grupurilor Whatsapp. Aceast? politic? nu se aplic? informa?iilor colectate offline sau prin alte canale decât acest site web.

Consim??mânt

Prin utilizarea site-ului nostru, sunte?i de acord cu Politica noastr? de confiden?ialitate ?i sunte?i de acord cu Termenii ?i condi?iile acesteia.